Ägor

Om Roxen

Om Gerstorp

Källor

”Robert Douglas” av Archibald Douglas

”Ätten Douglas i Sverige 1662 – 1916” av Oscar Wilhelm Douglas

”Stjärnorps slott och park – en släktgårds öden från 1600-tal till nutid”

av Oscar Wilhelm Douglas

”Slott och Herresäten” i Sverige

”Östergötland” av Ridderstad

”Sveriges kyrkor”

Om Gerstorp inom släkten Douglas 1777 till 2006

Egendomen känd sedan 1648

1:a ägare

Eleonora, 1726 – 1797 (f Dohna och g m Wilhelm Otto)

Köptes 6 oktober 1777 av för 6.666 rd

Omkring bostadshuset ligger ett antal ekonomibyggnader i en mindre park

2:a ägare

Gustaf Otto, 1759 – 1830 (son t Wilhelm Otto och Eleonora)

Arv 1797. Ägare till 1830

3:e ägare

Carl Israel, 1824 – 1898 (brorsons son t Gustaf Otto)

Arv 1830. Ägare till 1898. Därefter hans maka Louise von Langenstein till 1900.

Ursprungshuset rivs och ett nytt hus (i badensisk stil för att tillgodose hans hustru Louise von Langenstein) byggs ca 1870.

En större park i engelsk stil med 3 stora stensatta vattendammar, tennisbana och flera gångvägar och många olika, stora träd samt vackra utsikter mot omgivande betesängar.

En större köksträdgård anläggs och trädgårdsmästare anställs. Ett duvslag byggs.

Vattenförsörjningen sker via nergrävda ihåliga trädstammar från en naturlig källa utanför parken.

2 alléer – från väster och norr anläggs – med grindar (den gula resp den röda) till parken. Norr om parken går den s k bonnvägen.

Ekonomibyggnaderna fortfarande kvar i parken. En är ett vackert stall för vagns- och ridhästar.

4:e ägare

Ludwig, 1849 - 1916 (son t Carl Israel)

Arv 1900. Ägare till 1816

Nya ekonomibyggnader - utom stallet för rid- och vagnshästar - byggs 1 km norrut vid Tjärorp.

5:e ägare

Robert, 1880 – 1955 (son t Ludwig), ägare till Langenstein i Baden.

Arv 1816. Ägare till 1955

Jordbruket är utarrenderat 1816-1953

Den stora köksträdgården är utarrrenderad fram till 1950

Parken underhålls fortfarande

Bastu byggs vid en av dammarna

I del av huset förläggs ett par plutoner ur Livgrenadjärregementet 1941-1943. Officerarnas hästar placeras i gamla stallet. Parken förses med kulsprutenästen.

Under åren 1933-1944 bebor Oscar Wilhelm och Dagmar en 3:e del av huset (tidigare det gamla stora köket och tjänstefolkets rum) med sina barn: Jacob, Gustaf Otto, Anna och Marie. Den större delen är ej längre möjlig att hålla varm.

Samma del av huset används 1943-1950 för vård av finska barn. Föreståndarinnen, Mielikki Tapiovaara, gifter sig 1949 med Robert.

Gamla torrdasset – för 12 personer – flyttas till skolan i Malmslätt och förändras till skollokal.

6:e ägare

Robert 1914 – 1985 (son t Robert)

Arv 1955. Ägare till 1985

Flera av de gamla ekonomibyggnaderna i parken rivs. Huset sprängs 1972, eftersom den nödvändiga moderniseringen skulle blivit alltför kostsam. Rivningsvirket läggs i de gamla dammarna och ett nytt svenskt trähus (villa) byggs omedelbart på gamla husets plats.

E4 anläggs och dras alldeles intill parkens södra sida. I dag är motorvägsljudet mycket besvärande.

7:e och nuvarande ägare

Marietta, 1950 - (g m Tomas Jacobsson)

Arv 1985.

Marietta säljer huset och parken till familjen Satzger 1997 men behåller jordbruksdelen.

Ekonomibyggnaderna i Tjärorp byggs om till stora stall med ridhus.

Allt utom parken såldes 2002

Om Stjärnorp

Källor

”Robert Douglas” av Archibald Douglas

”Ätten Douglas i Sverige 1662 – 1916” av Oscar Wilhelm Douglas

”Stjärnorps slott och park – en släktgårds öden från 1600-tal till nutid”

av Oscar Wilhelm Douglas

”Slott och Herresäten” i Sverige

”Östergötland” av Ridderstad

”Sveriges kyrkor”

Om Stjärnorp inom släkten Douglas från 1665 till 2006

1:a ägare

Robert 1611 – 1662. I Stjärnorps socken kallad Dunka-Lasse

Förvärv: arv och byte mot kungliga förläningar i bl a Kalmar- och Göteborgs-trakten.

Roberts hustru, Hedwig Mörner 1624 (?) – 1705 (?), född på Tuna, en gård på södra Roxenstranden, ärvde gården Högsäter på sjöns norra strand.

Robert uppträdde som många andra lyckosamma högre officerare under Drottning Kristinas och Karl X Gustafs tid, vilka fick sin ersättning från kronan genom förläningar av olika slag – i eller utanför Sverige.

Han omvandlade sina förläningar, vilka fanns på olika håll i Sverige till dels ett ”palats” på Blasieholmen dels till en mycket stor jordegendom omgivande hans hustrus gård Högsäter i Östergötland.

Där vistades Robert och Hedwig ofta under den tid då Stjärnorp planerades och byggdes. De bodde även på Blasieholmen.

Stjärnorp-anläggningen planerades under många år. Man vet fortfarande inte vem arkitekten var, men sannolikheten talar för att det var Nicodemus Tessin d. ä., som ritade Douglas´ palats på Blasieholmen.

Troligen fastställdes byggnadsplanerna 1655, då Robert och Hedwig vistades några veckor på Högsäter.

Robert fick aldrig se Stjärnorp färdigt. Han besökte byggnadsplatsen 1658 och 1662 under sina korta vistelser i Sverige från olika krigsskådeplatser i Europa.

Men hans hustru lyckades trots stora svårigheter med Karl XI:s reduktion färdigställa anläggningen.

2:a ägare

Hedvig 1624 (?) – 1705 (?)

Förvärv: arv

3:e ägare

Wilhelm Otto 1721 – 1779

Förvärv: arv

4:e ägare

Carl Wilhelm 1754 – 1822

Förvärv genom arv 1779

Den 12 maj 1789 antände blixten en av ekonomibyggnaderna och hela slottet förstördes.

I slottet bodde då änkan Eleonora med sonen Robert, sonen Carl Wilhelm med hustru Märta och deras lilla pojke Wilhelm samt en familj Ehrenborg om 6 personer. Tillsammans med tjänstefolk av olika kategorier torde omkring 40 personer blivit husvilla.

Familjen tvingades sälja hela egendomen 1803.

5.e ägare

Brukspatron Olof Burenstam, som aldrig bodde där.

Förvärv: köp 1803

6:e ägare

Handlanden Wirén, som dels delade godset och sålde stora delar, dels bröt loss säljbart material ur ruinen. Möjligen såldes sten från ruinen till det pågående fängelsebygget i Linköping.

Förvärv: köp 1821.

7:e ägare

Familjen Pontin

Förvärv: köp ?

8:e ägare

Ludwig 1849 – 1916, son till Carl Israel

Förvärv: köp 1876

9:e ägare

Dödsboet efter Ludwig

Förvärv: arv 1916

10:e ägare

Archibald, 1883 – 1960, son till Ludwig

Förvärv: 1952 genom köp från syskonen, enligt löfte från dessa till föräldrarna.

Modernisering av bostadshuset

11:e ägare

Carl Ludwig 1908 - 1961 Alla söner till Archibald

Gösta Archibald 1910 - 1992

Morton 1912 - 1992

Förvärv: arv 1960

12:e ägare

Philip 1945 - Son till Carl Ludwig

Förvärv: arv 1961 och senare köp av sina farbröders andelar

Gick i konkurs och Sparbanken övertog egendomen 1993

13:e ägare

Sparbanken 19

Förvärv: övertagande av pant 1993

14:e och nuvarande ägare

Gustaf 1938 - Äldre bror till Philip

Carl 1965 - Son till Gustaf

Eric 1968 - Son till Gustaf

Förvärv: köp 1995

Egendomen förstoras genom markköp och är nu större än under Roberts tid

Park, bostadshus och ekonomibyggnader har genomgripande renoverats.

Ruinen är byggnadsminnesmärke och ”vårdas” av riksantikvarietämbetet.

Kyrkan vårdas av svenska kyrkan.

Skalden C A Leopold skrev på Stjärnorp 1775 följande dikt om en händelse, som skulle

ha inträffat några år tidigare:

Ned till dess hvalf törs ingen stiga,

att icke bli Hin Ondes mål.

Ty Djävulen i detta hål

Sägs en gång ha ätit upp en piga.

Om Kolfall

Källor

”Robert Douglas” av Archibald Douglas

”Ätten Douglas i Sverige 1662 – 1916” av Oscar Wilhelm Douglas

”Stjärnorps slott och park – en släktgårds öden från 1600-tal till nutid”

av Oscar Wilhelm Douglas

”Slott och Herresäten” i Sverige

”Östergötland” av Ridderstad

”Sveriges kyrkor”

Om Kolfall inom släkten Douglas 1633-1780 och 1954 till 2006

Tidigt fanns här en vattendriven såg. Man kan fortfarande se fördämningsdammen

i sten. Namnet kommer möjligen från det faktum att man också hade kolmila.

Nuvarande huvudbyggnad är byggd 1859

1:e ägare

Landshövding Jöns Nilsson Jakobsköld, död 1633

2:e ägare

Hedvig 1624 (?) – 1705 (?)

Förvärv: köp

3:e ägare

Wilhelm Otto 1721 – 1779

Förvärv: arv

4:e ägare

Carl Wilhelm 1754 – 1822

Förvärv: arv 1779

5:e ägare

Familjen Lindersköld

Förvärv: köp 1780

6:e ägare

Familjen Lindersköld

Förvärv: arv

7:e ägare

Familjen Lindersköld

Förvärv: arv

8:e ägare

Oscar Wilhelm och Dagmar

Förvärv: köp på auktion i Linköping efter familjen Lindersköld 1954

Kraftig ombyggnad och modernisering av huvudbyggnaden.

Utvidgning av trädgården och omfattande plantering av rhododendron i intilliggande bäckravin.

Jordbruket utarrenderat, skogen sköts i egen regi.

9:e ägare

Jacob

Gustaf Otto Alla barn till Oscar Wilhelm

Anna

Marie

Förvärv: köp 1980

10:e och nuvarande ägare

Anna (dotter till Oscar Wilhelm) och Lars Christofferson

Förvärv: köp av syskonens andelar 1996

Ny omfattande modernisering.

Trädgården nu under omarbetning.

Jacob o Hedvig har haft sin sommarbostad i ”Magasinet”.

Arrendator fram till 2005: Kalle och Ann-Marie Karlsson. Hennes far och farfar var också arrendatorer på Kolfall.

Nuvarande arrendator:

Om Vreta kloster

Källor

”Robert Douglas” av Archibald Douglas

”Ätten Douglas i Sverige 1662 – 1916” av Oscar Wilhelm Douglas

”Stjärnorps slott och park – en släktgårds öden från 1600-tal till nutid”

av Oscar Wilhelm Douglas

”Slott och Herresäten” i Sverige

”Östergötland” av Ridderstad

”Sveriges kyrkor”

Om Vreta kloster och Douglaska gravkoret

På platsen har funnit kyrkobyggnader sedan 1000-talet.

Det cisterciensiska nunneklostret, helgat åt Jungfru Maria, instiftades 1162 av Kung Karl Sverkersson.

Den nuvarande kyrkan återinvigdes efter en omfattande brand 1289 av Biskop Bengt i närvaro av hans bror Kung Magnus Ladulås och Drottning Hedvig samt flera stormän.

Klostret var i full funktion fortfarande 1595. Dess ruiner syns norr om kyrkan.

Flera kungar har begravts i kyrkan såsom Kung Magnus Nilsson, död 1134.

Den äldsta svenska kristna ätten Stenkil (numera utdöd) har sin gravplats därinne.

Douglaska gravkoret byggdes av Hedvig (änka efter Robert) efter hans död 1662

och stod färdigt 1663.

Ända fram till omkring 1950 belastades Douglas-godset Gerstorp med en årlig avgäld

för gravkorets omvårdnad.

I dag ägs och förvaltas gravkoret av svenska kyrkan.

Fram till 1993 fanns flera föremål – sorgfanor etc – från Roberts mycket stora begravning i Stockholm. Efter restaurering av riksarkivarieämbetet under åren därefter är gravkoret betydligt ljusare.

I koret är följande begravda

Robert och Hedwig och sönerna Wilhelm, Axel, Adolf , Carl och Robert

Carl Israel

Ludwig och Anna

Ellen

Oscar Wilhelm och Dagmar

Utanför på kyrkogården ligger andra medlemmar begravda

Källor

”Robert Douglas” av Archibald Douglas

”Ätten Douglas i Sverige 1662 – 1916” av Oscar Wilhelm Douglas

”Stjärnorps slott och park – en släktgårds öden från 1600-tal till nutid”

av Oscar Wilhelm Douglas

”Slott och Herresäten” i Sverige

”Östergötland” av Ridderstad

”Sveriges kyrkor”

Om Roxen

Roxen är Sveriges till ytan 4:e insjö. Den är mycket grund.

Omkring sjön ligger flera herrgårdar, vilka haft betydelse för släkten Douglas.

Genom densamma går Göta kanal trafiken – från Bergs slussar i väster till Norsholm i öster.

Göta kanal är Sveriges betydelsefullaste byggnadsverk under förra milleniet enligt svenska folket.

Söder om

Tuna, där systrarna Mörner växte upp. De gifte sig sedermera med vapenbröderna Douglas och Lillie.

Linköping, Hunnebergsgatan 3, där familjen bodde efter branden på Stjärnorp

Staden har länge varit en betydande garnisonsstad. På I4, Livgrenadjärregementet, har flertalet av Douglasarna gjort sin militärtjänst och tjänstgjort som officerare.

Läroverket och Flickskolan har också haft många Douglasar som elever.

Väster om

Gerstorp

Tolefors och Lagerlunda, tillhöriga släkten Lagerfelt

Kärrsjö

Norr om

Högsäter

Stjärnorp

Kolfall

Lövstad

Om Stjärnoprs fiskare

Jättarna Skir och Bjur slogs. Skir vann och gick till sjön för att tvätta sina sår men drunknade.

Genom årtusendena under höstregn och -dimma har han visat sig och därför av bygdens befolkning givits namnet Stjärnorps fiskare.

”Vapenbröderna”

av Carl Snoilsky

Tvenne borgar, väldigt höga Än de kunde växla hälsning

Rest sig på var sin rand En och var uti sin stad

Av Östgötabygdens öga Liksom förr, då hjälp och frälsning

På den blåa Roxens strand Låg uti en snabb signal.

Lilje från sitt, granna, rika Bortom vattnet, genom kikar´´n

Lövstad över insjön såg. Röjde de varandras hem

Douglas´ Stjernarp gav ej vika Liksom förr, då österrikar´n

Speglat mitt emot det låg. Låg i vägen mellan dem.

”Österrikar´n” anspelar på det faktum att de båda generalerna Lillie och Douglas

anförde var sin styrka i det misslyckade anfallet mot Wien under 30-åriga kriget.

Man har aldrig kunnat se från Stjärnorp till Lövstad, som inte ens ligger vid Roxen.

Poeten har tillåtit sig viss frihet.

 

 

- Copyright © Gustaf Otto Douglas 2016 -